Pages

30 March 2016

బేకారీులు 101-125

101
తిండితో పాటు,
నంజుడికి ఓ బుర్ర దొరికింది,.
ఇంకేం కావాలి,.

 జీవితానికి,...
102
మోయాలి,.
మోయించుకోవాలి.,.
మోత మహోన్నతం,

తెలుసుకోవాలి,..
103
ఒక రోదనతో మొదలై
కొన్ని ఏడుపులతో

ముగిసిపోతుంది
జీవితం.
104
ఎంత కప్పినా తప్పును
గిల్టి కాన్షస్

గిల్లుతూనే వుంది.
105
వ్యాకరణాన్ని వెతికి
వాక్యానికి విలువకట్టే వాడు
పండితుడనుకోకు

106
జీవితాన్ని
నువ్వంగీకరించలేవు.
జీవితం
నిన్ను ప్రతిఫలించలేదు.

ఓహ్, ఎంత దురదృష్టం.
261015

107
నువ్వు
మనుషుల గురించి మాట్లడతావ్
నాకు

జంతువులే గుర్తొస్తుంటాయ్
క్షమించు,..
108
మనసులోపల నీకు విషమెంత వున్నా,..
మాటలలో మర్యాద,

మన్ననలనిచ్చు
వినుకోరా చిన్నా,..లోకం తీరు కనరా కన్నా,..
109
కాలమెన్నడు నీకు కలసి రానే రాదు,.
తెగువ లేక నువ్వు బతికినప్పుడు,...
వినుకోరా చిన్నా,..లోకం తీరు కనరా కన్నా,..


110
ఘర్షణలేకుండా చలనాలు
సంఘర్షణ లేకుండా మార్పులు

సులభమని ఊహించుకోకు.
అందులోను
ఇట్లాంటి చోట్ల.

111
బడికి పొమ్మంటే
ఏడుస్తుంది అజ్ఞానం.
ఎంత పసి హృదయం!
112
అమ్మఒడి,
కమ్మనిబడి
రెండు స్వర్గాలు భూమి మీద.
113
ఆలోచనలు పసిపిల్లలు
ఎటుపోతాయో
వాటికే తెలియదు.
114
స్వార్ధం చెప్పే సుద్దులు
స్థిర పడుతున్నాయ్.
సర్దుబాటు సాధ్యమేనా!
115
గమ్యమెప్పుడో
నిర్ణయించబడే వుంది.
దిగులంతా
దారి గురించే.
251015
116
ప్రశ్నించడం గొప్ప మలుపన్నా !
బలుపు కాదా?
అన్నాడు,  ఇంకొకడు.
117

భుజం పై బరువు మోయలేకేమో
స్పందనలనిప్పుడు

బాల్యం వదుల్తుంది.

118
ఎక్కడోడో అయితే
పొగిడి పైకెక్కిస్తాం,.
పక్కనోడైతే ఏకిపారేస్తాం,..

119
నువ్వెవ్వడివనేది
నిర్ణయించుకొనే కొద్దీ
లేదా నిర్ణయించబడే కొద్దీ

నువ్వు జీవించే చోటు
కుంచిచుకుపోతుంటుంటుంది.
281015
120

ఆరామ్గా కూర్చొని
ఖుషిచేద్దామనుకున్నప్పుడు
దునియా మొత్తం తిప్పేస్తాది.

ఉత్సుకతతో శక్తినంతా కూడదీసుకొని
లోకాన్ని తిరిగేద్దామంటే
కట్టడి చేసి, ఓ  మూల బంధీని చేసేస్తుంది

జిత్తులమారి కదా,. ఈ జీవితం.
121

స్థిరత్వం
సహజమా, అసహజమా
విడమర్చుకొని చెప్పుకుంటున్నా అర్థంకాలా.

విఫల తాత్వికతల
సఫల ప్రయాణమా ?
 లేక
సఫల తాత్వికతా విఫల ప్రయాణమా? 
ఏమో!
అంతా ఉత్త ఆలోచనలే,

 కేవలం నిమిత్తమాత్రుత
అంతకంటే ఏం లేదు
జీవితం
311015
122 
మోసం చేయాలనుకున్నప్పుడు.
ముందు,
నమ్మకంగా కొన్ని మాటలు చెప్పాలి.

మొత్తంగా దోచుకోవాలనే
దూరదృష్టున్నప్పుడు
భ్రమల మానియాల్లో
మెదడుని ముంచేయ్యాలి.

టార్గట్కి అర్థమవ్వనంత వరకు ఓ.కే.
ఖర్మకాల్తే, ఆ తరువాత కథ మారిపోద్ది.
123 
నేను నమ్మే
అబద్దం పట్ల
నాకు విశ్వాసం వుంది.

నిజం పట్ల నీకున్న
గౌరవంకంటే ఎక్కువగా.
124
భావం స్థిరపడటం
 బలం అనుకోకు.

గుంజకు కట్టబడ్డ
గానుగెద్దే ఇక,  ఆ తరువాత

041115
125
మాటల్లో సుమూర్ఖత్వమో
వాక్యాల్లో సుమేధావీతనమో
సమజ్ కాకపోతే సమస్యేం లేదు.

అవకాశవాదం
అర్థం చేసుకోచాలు,
లక్షణంగా బతికిపోతావ్.

031115

No comments:

Post a Comment